Kes või mis on VIMPTEL?

VIMPTEL ehk Viimistlusmaterjalide Paigaldajate ja Tarnijate Liit sündis vajadusest tõsta kõikide turuosaliste teadlikkust ja arendada omavahelist koostööd.

Viimistlusmaterjalide Paigaldajate ja Tarnijate Liit (VIMPTEL) on koondanud sektori vastutustundlikud ja tugevad paigaldajad ning materjalide tarnijad, et ühiselt seista parema elukeskkonna loomise eest. VIMPTEL soovib anda ja jagada vajalikke ning olulisi teadmisi kõige jätkusuutlikumate lahenduste leidmiseks, et jätta järeltulevatele põlvedele inimsõbralik ning kestev elukeskkond.

Koostöös liidu liikmetega töötab VIMPTEL selle nimel, et meil oleks rohkem korrektselt ehitatud ruume, sest tööde ümbertegemine on alati kulukas nii ajaliselt kui ka rahaliselt ning ehituse halb kvaliteet võib rikkuda ruumide siseõhu kvaliteeti. Usume, et oleme kõik samas “paadis” ja soovime parimat lõpptulemust.

Ka Kiilto on VIMTEL ´i liige, ja me kõik usume, et üheskoos suudame luua väärikaid keskkondi, kui kõige keskmes on toimivad hanked, mis toetuvad majanduslikule, sotsiaalsele ja ökoloogilisele jätkusuutlikkusele.

Tulemuslike projektide aluseks on toimivate ja kvaliteetsete, aga ka uudsete toodete ning teenuste rakendamine olukorras, kus protsessi on kaasatud kõik osapooled. Soosivate mõtete toel sünnib ka innovatsioon.

VIMPTEL´i visioon on luua ja tagada ühtsetel põhimõtetel tegutsev viimistlusmaterjalide turukeskkond koostöös ehitajate, arhitektide/sisearhitektide ja tellijatega, mis pürgib läbi teadlikkuse laiendamise inim- ja keskkonnasõbralikuma elu- ning ehitus/viimistluse kvaliteedi poole Eestis.

VIMPTEL korraldab aastas korra või kaks koolitust, kuna liidu oluliseks eesmärgiks on teadmiste koondamine, jagamine ning arengu toetamine. Parim viis selleks on panustamine läbi mõeldud koolitussüsteemi ning kutsestandardi loomisesse ja koostöös sündinud koolitusega võib saada paljud valukohad kontrolli alla. Koolitustel avaneb  meil kõigil võimalus saada palju olulist informatsiooni oma eesmärkide kiiremaks saavutamiseks.

VIMPTELI-i eesmärgid:

1. Kutsestandardi loomine ja teadmiste koondamine, eesmärgiga kvaliteedi tagamine läbi ühtsetele alustele tugineva haridus- ja kutsesüsteemi.

2. Toetada liikmete arengut, olles Liiduna platvormiks, kus läbi liikmetevahelise suhtluse tugevneb valdkonna professionaalsus.

3. Turuosalistele teadmiste jagamine, mis tagab parima lõpptulemuse läbi kõikide osapoolte omavahelise koostöö ning mõistmise. Seetõttu soovime anda vajalikud teadmised parimate otsuste tegemiseks ka teistele turuosalistele.

4. Valdkonna ettevõtete ja inimeste väärtustamine, toomaks esile neid tugevaid tegijaid, kes on aastaid seisnud hea selle eest, et meid ümbritsev keskkond vastaks kõrgeimatele ootustele ja kvaliteedile.

5. Tarnijate standardi loomine, mis tugineks ühistele arusaamadele ja kriteeriumitele ning vastaks maailma turu arengutele, et tagada seeläbi materjalide ja toodete kõrge kvaliteeditase.

6. Koostöö teiste erialaliitude ja organisatsioonide ning spetsialistidega, sest koostöös peitub jõud ja soovime olla tugev partner kõigile, kes seisavad samade väärtuste eest.

7. Teenuse läbipaistvus, mida tagame Liitu koondunud paigaldajate ja tarnijatega, et pakutav oleks terviklik ning tekiks koostöö, kus on selged vastutusalad.

8. Seotud standarditega kooskõla loomine, mis välistaks valdkonna vastutusalade mitmeti tõlgendamist.

9. Vastutuspiiride reguleerimine, eesmärgiga panna paika selgelt valdkondade vastutusalad ja seeläbi lihtsustada kliendile soovitud teenuse tellimine.

10. Ühiselt aktsepteeritavate normide loomine, sooviga luua viimistlusmaterjalide valdkonnas tingimused, kus osapooled saaksid keskenduda väärtuse loomisele.

Lisainfot VIMPTEL´i kohta loe SIIT