Toote ohutus

Jagame klientidega ühist eesmärki: jätkusuutlik ja kvaliteetne lõpptulemus, mis peab vastu ajaproovile.

Kiilto liime, katteid, puhastusvahendeid ja hügieenivahendeid leidub sadades tuhandetes majapidamistes, töökohtades ja muudes ehituskeskkondades. Kiilto on tugevalt esindatud ehitus-, koristus- ja tervishoiutöötajate igapäevatöös.

Investeerime pidevaks ohutuks ja keskkonnasõbralikuks tootearenduseks, mis põhineb klientide äritegevuse mõistmisel ja aktiivsel sisedialoogil Kiiltos. Loome turvalise keskkonna oma töötajatele ja kõigile, kes meie toodetega töötavad.

Keskkonna- ja tooteohutuse juhtimine

Kiilto on osa Soome keemiatööstusest ja huvirühmad pööravad erilist tähelepanu selle tooteohutusele. Tööstusettevõttena on Kiilto osa globaalsest võrgustikust, mille kaudu oleme suutnud oma heaolu ja ühiskonda üles ehitada praegusel kujul.

Kiilto arendusturgude turvalisuse parandamine on veel üks märk vastutustundlikest toodetest ja teenustest. Oma tegevusega saame mõjutada keemiatööstuse toodete ohutust olukordades, kus toote ohutust saab parandada.

Ettevalmistus keskkonna- ja ohutusriskideks on ennetav lähenemine sotsiaalsele vastutusele, mis tuleb eelkõige kasuks meie töötajatele ja elanikele meie tegevuse läheduses. Selline vastutus hõlmab heaolu tagamist meie äritegevuses ja selle ümbruses. Selle tagame paljude tehniliste ja ohutusalaste lahenduste, juhiste, koolituste ja õppuste abil ning kohustame kõiki töötajaid ennekõike ohutusest mõtlema.

Kemikaali ohutus

Keemiline ohutus on oluline küsimus, mis puudutab kõiki. Jälgime seadusemuudatusi ja püüame aidata tagada keemiatööstusele turvalisema ja keskkonnasõbralikuma tuleviku.

Kiilto keemilise kontrolli alla kuulub palju küsimusi. See hõlmab nt. kemikaalide ja tootmisjääkide ohutu käitlemine, samuti kemikaalide ohutu ladustamine ja pakendamine. Meie ohutustöö tagab, et meie kasutajad saavad ohutuid tooteid, mille hoiatussümbolid ja ohutuskaardid vastavad uusimatele eeskirjadele.

Pakume oma klientidele ka tooteohutuse alaseid koolitusi, nt. juhised isotsüanaatide ohutu kasutamise kohta. Keemiaohutusega seotud küsimuste korral pöörduge meie tooteohutuse osakonda, email: productsafety(at)kiilto.com.

Keskkonna- ja tooteohutusega seotud kohustuste aluseks olevad põhimõtted ja kohustused

Kiiltole kehtivad keemiaseadused. Hoiame end kursis kemikaalialaste õigusaktidega, nt. lubade ja keelude osas. Oluline on end kursis hoida, et tagada toodete, tootemarkide ja kasutajate ohutuse ajakohasus.

Kemikaalide registreerimist, hindamist ja autoriseerimist käsitlevad ELi direktiivid, näiteks REACH, CLP ja biotsiidide direktiiv, on kemikaalisektori olulised õiguslikud vahendid. Tagame, et kõik meie tarnijad on oma koostisosad registreerinud Euroopa Kemikaaliametis peetavas Euroopa ühises registris. Registreerimine hõlmab ainete ohtliku sisalduse ja nende kasutamisega seotud riskide hindamist, samuti nende ainete märgistamist ohutu kasutamise teabega.

Soovime jätkata keskkonna- ja ohutussertifikaatidega toodete osakaalu suurendamist. Kiilto toodetele on antud keskkonnaohutuse tunnustamiseks järgmised klassifikatsioonid: Põhjamaade keskkonnamärgis, CE-märgis, M1 ja LEED klassifikatsioon.

Kaebused ja vilepuhumine

Mittevastavustest teatamine on üks Kiilto olulisemaid vahendeid meie keskkonnavastutuse jälgimisel. Iga Kiilto töötaja või keegi ettevõtte tarneahelas võib teatada keskkonda mõjutavast juhtumist. Iga teatatud juhtumiga tegeleb ettevõttesisene eksperdirühm, kes määrab kindlaks vajaliku seire ja meetmed.

Koos oma töötajatega kasutab Kiilto kvaliteedi, keskkonna ja ohutuse (QES) vaatlusi, et teha kindlaks meie tegevuses esinevad puudused ja arenguvajadused. Eesmärk on, et iga Kiilto töötaja teeks vähemalt ühe vaatluse aastas. Parimaid tähelepanekuid premeeritakse.

Hoiatussümbolid

Kasutajate teavitamiseks võimalikest ohtudest kasutavad tootjad hoiatussümboleid, mis vastavad CLP-määrusele (klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine) 1272/2008 ning kehtivad kogu Euroopas. Sellised sümbolid ilmuvad punasel teemandil valgel taustal mustana. Eesmärk on kogu maailmas kasutada sama GHS-i märgistamise ja klassifitseerimise süsteemi.

GHS01 Lõhkeained
Kemikaalid ja esemed, mis võivad plahvatada.
GHS02 Tuleohtlik
Tuleohtlikud vedelikud, aurud, gaasid, aerosoolid ja tahked ained
GHS03 Oksüdeeriv
Kemikaalid, mis põhjustavad muu materjali põlemist või mis kiirendavad reaktsiooni.
GHS05 Sööbiv
Kemikaalid, mis söövitavad nahka ja / või metalli ning põhjustavad tõsiseid silmakahjustusi.
GHS07 Madalamad süsteemsed terviseriskid
Kemikaalid, mis põhjustavad silmade ja naha ärritust, allergilisi reaktsioone, nahareaktsioone, hingamisteede ärritust, ägedat toksilisust, uimasust või pearinglust.
GHS04 Rõhugaasid
Gaasid, mida hoitakse survestatud mahutis
(vähemalt 2 baari).
GHS06 Äge mürgisus
Kemikaalid, mis on sissehingamisel, allaneelamisel ja / või kokkupuutel nahaga koheselt mürgised.
GHS09 Keskkonnaohud
Keskkonnale ohtlikud kemikaalid.
GHS08 Süsteemsed terviseriskid
Pikaajalise toimega kemikaalid, nagu vähk, reproduktiivsed kahjustused, viljakuse nõrgenemine või loote kahjustus. Need kemikaalid võivad sissehingamisel põhjustada ka allergilisi reaktsioone või ohtu aspiratsiooniks.