Elurikkus, veekasutus ja koostöö klientidega on nüüd Kiilto keskkonnalubaduse täitmisel veelgi olulisem

Keskkonnateadlikkus ja arusaam vastutusest tervikuna suurenevad hüppeliselt. See on hea, sest see avaldab survet ka ettevõtetele ajaga kaasas käia. Keemiatööstuse ettevõtjana läheneb Kiilto sellele teemale eelkõige keskkonna seisukohast, kasutades selleks oma keskkonnalubadust. Alates eesmärkide püstitamisest on olnud selge, et need peavad ka tegelikult parandama olukorda. 

Oleme oma lubadust täitnud. Seda tõestavad saavutatud eesmärgid ja saadud õppetunnid, millest tulenevalt oligi aeg seda lubadust uuendada.

„Tundub, et peame keskkonnalubadust uuendama iga kahe aasta järel. Ühelt poolt seetõttu, et kahe aastaga oleme astunud selgeid ja konkreetseid samme ning mõned eesmärgid on juba saavutanud, ning teisalt seetõttu, et arusaam säästlikkusest ja sellest tulenevalt ka üldistest standarditest on suurenenud,“ selgitab Kiilto teadus-, arendus- ja uuendustegevuste direktor Oili Kallatsa.

Kallatsa peab mõlemat arengusuunda võrdselt oluliseks.  

„Eesmärkide täitmine tagab tunde, et oleme midagi saavutanud, ja säilitab inimestes motivatsiooni, mis on väga oluline, samas kui avalik arutelu ja üha rangemad nõuded edendavad kestlikku arengut,“ ütleb Kallatsa kokkuvõtlikult. 

Uued eesmärgid juba täidetud eesmärkide asemele 

Kiilto on teadlikult seadnud oma keskkonnalubadusega seotud eesmärgid lähitulevikuks. Mõne aasta pikkune ajaraam suunab tõhusalt tegevusi ja mõtlemist konkreetsete muutuste suunas. Kiilto pikaajaline eesmärk on saada keskkonnateemade vallas tööstusharu liidriks. 

Pärast viimast lubaduse uuendamist on saavutatud näiteks järgmised eesmärgid:

 • pakenditega seotud eesmärk– 70% meie pakkematerjalist on 2025. aastaks korduskasutatav või valmistatud taastuvast või ringlussevõetavast materjalist – on juba saavutatud Soomes Kiilto ehituse, samuti tööstusliimide ning tuletõkkelahenduste valdkonnas.
 • Eesmärk kasutada oma kuivsegutehastes kaks korda rohkem ringlussevõetud ja taastuvat toorainet on Soomes kutsealase hügieeni ärivaldkonnas saavutatud.  
 • Eesmärk vähendada meie klientide kasutatava materjali kogust 50 000 kg võrra aastas on mitmekordselt saavutatud. Kõige olulisem üksikmeede eesmärgi saavutamiseks oli optimeerimis- ja jälgimislahendus ProCIP, mis aitas meil säästa üle miljoni liitri vett. Lisaks sellele aitasid muud optimeerimisviisid säästa veel peaaegu 700 000 liitrit. Väiksem sääst, näiteks pakendijäätmete vallas, saavutati seeläbi, et võeti kasutusele SafePoint+ dosaatorid. Põrandatasandussegusid hakati tarnima paakautodega ning tehti hulgitarneid.
 • 2021. aasta lõpuks vähenes ostetud energia tarbimine toodangu ühe tonni kohta ligikaudu 18% võrra (2025. aastaks seatud eesmärk oli –20%). 
 • 1. valdkonda kuuluva otsese CO2 heite mahtu (kg CO2 kg toote kohta) vähendati aastatel 2018–2022 ligikaudu 32% võrra. Seda võimaldas Lempääläs kasutatav süsteem, mis toetab hübriidsüsteemi ja kahesuunalist soojusenergiaga kauplemist, mis aitas oluliselt vähendada meie gaasitarbimist. 

Õppetunnid meie teel keskkonnaalase juhtpositsiooni saavutamise suunas

Kallatsa ja Kiilto keskkonnajuht Viivi Kettula märgib, et pingutused keskkonnalubaduse täitmise nimel ei ole alati lihtsad ja et need ei ole alati ka edukad. Keskkonnateemadega kaasnevad alati mahukad uuringud. Näiteks elurikkusega seotud teemad on ettevõtete jaoks suhteliselt uued. Maailma Looduse Fondi (WWF) aruande kohaselt on vaid iga kolmas ettevõte lisanud oma kestlikkuse strateegiasse osa, mis käsitleb elurikkuse vähenemist. 

„Elurikkuse arvestamiseks oma keskkonnalubaduses tegime elurikkuse eri kategooriate olulisuse analüüsi. Kasutasime samu vahendeid, mida kasutati eelmisel kevadel keemiatööstuses tehtud elurikkuse uuringus, milles osalesime ka meie. Analüüs näitas, et meie tegevuse jaoks kõige asjakohasemad kategooriad on kasvuhoonegaaside (KHG) heitkogused ja maakasutus. Ent uuring tõi esile mõõtmise keerukuse, kuna kasvuhoonegaaside heitkogused on ainus kategooria, mille kohta on olemas täpsed näitajad. Ka selles osas on tarneahel valdkond, kus meil on parim võimalus midagi muuta,“ lisab Kettula kokkuvõtteks.

Kuna paljudele keskkonna- ja vastutusteemadele ei ole veel ühtset lähenemisviisi, peavad ettevõtted ja organisatsioonid töötama välja oma lahendused nende teemade käsitlemiseks.  

„Me peame tegutsema kohe. Ettevõtted peavad olema võimelised reageerima kiiresti,tuginedes parimale olemasolevale teabele. Esimese sammu astumiseks on vaja julgust ja teadmiste kasvades peavad plaanid olema kohandatavad,“ ütleb Kettula. 

„Keskkonnatöö on tihedalt seotud ettevõtte väärtusahela mõju mõistmisega. Paljud sellega seotud vahendid on alles väljatöötamisel ja tohutult palju tööd on veel ees. See aeglustab edasiminekut. Probleemidega tegelemiseks ja eesmärkide saavutamiseks vajavad ettevõtted üksteist ja jagatud ökosüsteeme,“ jätkab Kettula. 

Kallatsa sõnul tekitab ka üksnes teabe levitamine rahvusvahelises organisatsioonis omaette väljakutseid.  

„Eri riikide ja üksuste keskkonnateadlikkuse ja -mõistmise tase võib olla väga erinev. Isegi kui ettevõttes viljeletakse keskkonnasõbralikku ettevõtluskultuuri, võivad ulatuslikud meetmed tunduda mõnikord igapäevatöö jaoks ebaolulised. Sellepärast on oluline pöörata tähelepanu tegevuse mõjule eri tasanditel,“ rõhutab Kallatsa. 

„Meie keskkonnalubaduse täitmine nõuab pidevat ettevõttesisest koolitust. Parem arusaam hõlbustab ka andmete kogumist ja mõõtmist ning tekitab uusi ideid.“

Neli peamist muudatust

2022. aasta kevadel võttis Kiilto kohustuse osaleda teaduspõhiste eesmärkide algatuses. Üks uuendustest, mida pidime oma keskkonnalubaduses tegema, oli energia- ja kliimaeesmärkide vastavusse viimine teaduspõhiste eesmärkide algatusega. Samal ajal muutsime valdkonna nime, mis on nüüd „Energia ja kliima“ (varem „Roheline energia“).  

Varem ei sisaldanud Kiilto keskkonnalubadus eraldi eesmärke elurikkuse valdkonnas. See oli üks asjadest, mida Kiilto soovis muuta.  

„Vaatamata sellele, et elurikkus on endiselt suhteliselt uus valdkond, kus on veel palju, mida avastada, on kõige olulisem teha esimene samm. See teema ei ole lihtne, sest mõnikord võib tekkida konflikt heitkoguste eesmärkide ja elurikkuse eesmärkide vahel. Tahame osaleda aktiivselt elurikkusega seotud teemades, kuid seda viisil, mis arvestaks ka kliimaprobleemidega,“ ütleb Kettula.  

Pärast keskkonnalubaduse uuendamist investeerib Kiilto nii kohalikesse heitkoguste kompenseerimise projektidesse kui ka elurikkuse kaitsmisse ning teeb koostööd oma partneritega, et viia ellu iga-aastaseid keskkonnaprojekte, mille eesmärk on elurikkuse säilitamine. 

Kolmas oluline muudatus on veekasutuse eesmärgi lisamine Kiilto keskkonnalubadusse.  

„Varem ei võtnud me veekasutust oma tegevuses arvesse, kuigi tegime seda oma klientide kaudu seoses eesmärgiga vähendada klientide materjalikasutust,“ ütleb Kettula. 

„Meie praegune eesmärk on vähendada tootmisvee tarbimist 20% võrra toodangu ühe tonni kohta. Meie eesmärk on saavutada selline vähendamine 2028. aastaks võrreldes 2021. aasta tasemega.“ 

Kettula sõnul tegid algatuse veekasutuse eesmärgi seadmiseks Kiilto kliendid. Erinevad Kiilto töörühmad olid seda teemat aastate jooksul arutanud, kuid see, et kliendid pidasid eesmärki nii oluliseks, veenis meid, et veekasutuse eesmärk tuleb kohe püstitada.

Lisaks klientidele soovis Kiilto kaasata keskkonnalubaduse täitmisse veel aktiivsemalt ka sidusrühmi.

„Meie jaoks on oluline, et meie keskkonnalubadusel oleks mõju ka väljaspool meie tegevust. Nüüd on meie sidusrühmad veelgi märgatavamad näiteks meie elurikkuse eesmärkides. Lisaks sellele muutsime ka roheliste teenuste valdkonna nime partnerluseks, mis peegeldab paremini meie soovi olla edukas koos klientide ja sidusrühmadega. Tahame aidata oma klientidel vähendada nende keskkonnajalajälge ja anname kord aastas tulemustest aru,“ ütleb Kallatsa. 

„Teine uus eesmärk on teha Kiilto lahenduste süsinikujalajälje arvutused kättesaadavaks alates 2025. aastast,“ lisab Kettula.

„See aitab ka meie klientidel hallata oma keskkonnategevust.“ 

Tuginedes oma tugevale keskkonnale orienteeritud kultuurile,

andis Kiilto  keskkonnalubaduse 2018. aastal. Eesmärke uuendati 2020. aastal, mil saavutatud eesmärgid asendati uute eesmärkidega ja täpsustati mõõtmismeetodeid. 

„Juba siis, kui töötasime lubadusega esimest korda, mõistsime, et see ei ole projekt, vaid Kiilto mõtteviis. Keskkonnasõbralikkusest sai Kiilto ettevõtluskultuuri lahutamatu osa ja keskkonnaalasest juhtrollist sai Kiilto neljas nurgakivi,“ ütleb Kallatsa.

„Seekord kaasati lubaduse uuendamisse rohkem Kiiltoga seotud inimesi kui kunagi varem. Esindajaid oli kõigist riikidest, kus Kiilto tegutseb,“ lausub Kallatsa.   

Meie keskkonnalubadus 

Energia ja kliima
Kogu meie ettevõtte tegevus on 2028. aastaks süsinikuneutraalne ja me vähendame oma 3. valdkonna heitkoguseid.

Osaleme kliimamuutuste vastu võitlemises ja kestlikkuse edendamises, parandades energia- ja materjalitõhusust. Tootmises investeerime keskkonnasõbralikku tehnoloogiasse ning puhastesse ja energiasäästlikesse tootmisprotsessidesse. Oleme seadnud eesmärgiks olla 2028. aastaks süsinikuneutraalne ettevõte.

Selle saavutamiseks oleme seadnud väiksemad sihtmärgid.

 • Aastaks 2028 kasutame ainult süsinikuneutraalset energiat.
 • Aastaks 2031 vähendame oma kaudseid kasvuhoonegaaside heitkoguseid 21% võrra võrreldes 2021. aasta tasemega.​
  (Teaduspõhiste eesmärkide nõue on kümme aastat ja 21%.)
 • 2028. aastaks vähendame oma ostetud energia tarbimist toodangu ühe tonni kohta 10% võrra võrreldes 2021. aasta tasemega.
 • Investeerime kohalikesse süsinikdioksiidi kompenseerimise algatustesse ja elurikkuse säilitamisse.

Pakendamine ja logistika
Vähendame igal aastal fossiilsete ja esmaste pakkematerjalide kasutamist

Toodete arendamisel otsime pidevalt tooraineid ja pakendamisviise, mis on keskkonnasõbralikumad. Parandame tööohutust ja klientide turvalisust nii meie töökeskkonnas kui ka klientide valdustes, suurendades meie keskkonna- ja ohutusalase klassifikatsiooniga toodete müüki.

 • 70% meie pakkematerjalist on 2025. aastaks korduskasutatav, taastuv või ringlussevõetav.​
 • 2028. aastaks vähendame fossiilenergia tarbimist klientidele tarnimise logistikas 20% võrra võrreldes 2021. aasta tasemega. ​
 • Vähendame oma pakendites kasutatud materjali kogust aastas toodetud tonni kohta.​
 • 2024. aastaks alustame kordustäidetavate pakendamislahenduste kasutamist ka väiksemate pakendite puhul (< 200 l).​

Partnerlus
Aitame klientidel nende keskkonnajalajälge vähendada

Oma tegevuse optimeerimise kõrval pakume klientidele ka keskkonnasõbralikumaid tooteid ja teenuseid, mis aitavad neil saavutada säästvamaid protsesse, töömeetodeid ja lõpptooteid. Keskkonnaaspektide mõistmise suurendamine on pideva parendamise juures ülioluline ja seetõttu on koolitamisel meie rohelistes teenustes äärmiselt tähtis roll.

 • Aitame oma klientidel vähendada nende keskkonnajalajälge (süsinikujalajälg, vee- või materjalikasutus) ja anname aru iga-aastasest vähendamisest.
 • Kõik meie koolitused ja arutelud sidusrühmadega hõlmavad keskkonnaaspekti. Koolitame igal aastal umbes 25 000 inimest. ​
 • Teeme igal aastal koos oma peamiste partneritega keskkonnaalgatusi elurikkuse säilitamiseks.​
 • Alates 2025. aastast esitame oma lahenduste kohta süsinikujalajälje andmed

Materjalid
Kasutame vähem fossiilset ja esmast toorainet ning vähendame igal aastal jäätmete hulka

Edendame ringmajandust ja kasutame biopõhiseid tooraineid, et vähendada taastumatute loodusvarade kasutamist. Samal ajal vähendame oma süsinikujalajälge, kahandades jäätmekoguseid ja kasutades tootmise kõrvalsaadusi. Samuti uurime teiste tööstusharude kõrvalsaadusteks olevate ringlussevõetud toorainete kasutamise võimalusi.

 • Aastaks 2025 kahekordistame oma keemiatehastes võrreldes 2018. aasta tasemega ringlussevõetud ja taastuvate toorainete kasutamist.
 • Vähendame jäätmete kogust 2025. aastaks võrreldes 2018. aasta tasemega poole võrra.​
 • Aastaks 2028 vähendame oma tooraineportfelli süsinikujalajälge 15% võrra võrreldes 2021. aasta tasemega.​
 • Aastaks 2028 vähendame oma protsesside veetarbimist 20% võrra toodangu ühe tonni kohta võrreldes 2021. aasta tasemega.