Kiudtugevdatud, madala leelisusega, kiirkivistuv pumbatav segu suure koormusega pindadele uusehitustel ja renoveeritavatel objektidel. Annab sobiva aluspinna ka nt epo- ja PU-põrandatele.

Eriomadused

  • pumbatav
  • kiudtugevdatud
  • kõndimis-ja pindmiskuiv kiiresti pealekandmise järgselt
  • tugev ja vastupidav aluspind kõigile, ka mahumuutlikele põrandakatetele

Materjalid

Rakendus

Kiilto Rotavjämning K on kiirkivistuv, isevalguv ja kiudtugevdatud pumbatav segu pindade tasandamiseks ja silumiseks siseruumides. Sobib ka käsitsi pealekandmiseks.

Sobib põrandate uusehituseks ja renoveerimiseks elamutes, kontorihoonetes ja avaliku sektori hoonetes. Kasutatakse tasandamiseks ja kaldpindade ehitamiseks siseruumides. Sobivate aluspindade hulka kuuluvad betoon-, kergbetoon-, keraamilised/looduskivist, puitlaastplaat- ja puitpõrandad.Segu Kiilto Rotavjämning K kasutatakse ühendatud või vabalt paigaldavate (ujuvate) konstruktsioonide jaoks. Sobib nii elektri- kui ka vesipõrandaküttega.

Segukiht tuleb katta sobiva tootega nagu keraamilised plaadid, laminaat, puidupõhine, vinüül-, PU- või epokate. Talub ainult kerget tööstuslikku koormust.Madala leelisusega tasandussegu kaitseb liim- ja vinüülkatet betooni aluselise niiskuse põhjustatud kahjustuste eest. Testid on näidanud, et kaitsva efekti annab 5 mm paksune segukiht.

Pakendi suurus
*Kiilto Rotavjämning K 20 kg
TM Rotavjämning KStorsäck 1000 kg
Aluspõranda niiskus

Betoon: suhteline õhuniiskus < 90%

KAHANEMINE

< 0,04%

KLASSIFIKATSIOONID

CT-C30-F7 (EN 13813), M1

Kasutustemperatuur

+10…+25 °C (segatud mass)

Kihi paksus

3–50 mmvähemalt 20 mm paksune segukiht põrandaküttetorude/-kaablite peale* Õhukeste kihtidena levitamisel võtke arvesse toote laialivalgumisomadused.

Kulu

u 1,7 kg pulbrit/m²/mm

KÕNDIMISKUIV

1–3 h

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas kohas 6 kuud

Nakketugevus

> 2 MPa

PINDAMISKUIV

1 päev: 2-30 mm
2 päeva: 31-40 mm
3 päeva: 41-50 mm
(kihi paksus maksimaalselt 50 mm)
(+23 °C, 50% RH) Ebasoodsad kuivamistingimused aeglustavad kuivamist.Põrandakatte paigaldamisel järgige riiklikke standardeid ja põrandakatte tootja juhiseid.

Paindetugevus

F7 (F > 7 MPa), EN 13813

Segamissuhe

4,0 liitrit 20 kg pulbri kohta (vee kogus 20%)

Sideaine tüüp

Polümeeril, tsemendil ja kvartsiliival põhinev pulber

Survetugevus

C30 ( C > 30 MPa), EN13813

Tuletundlikkusklass

A1

Tööaeg

Segu tuleb ära kasutada 20 minuti jooksul pärast segamist.

Töötingimused

Aluspinna ja siseõhu temperatuur 10…+25 °C

Vastupidavus

RWFC 450RWA 100(EN 13813)

pH

≤ 11

Kasutusjuhend

Aluspinnaga seotud põrand:
Veenduge, et alusmaterjal on toote jaoks sobiv, nt piisavalt tugev betoon. Aluspind peab olema puhas, kuiv, ühtlane, pragudeta, katteta ning vaba õlist, rasvast ja muudest ainetest, mis võivad mõjutada naket ja lõpptulemust. Eemaldage tsemendipiim ja tasandage konarused, kui neid on. Siledad ja tihedad pinnad tuleb õige nakke tagamiseks vajadusel mehaaniliselt lihvida või kruntida. Aluspinna dokumenteeritud nakketugevus peab tavapärase liikluskoormusega aladel olema vähemalt 1,0 MPa.

Kihtide paksused pumbaga pumpamisel on järgmised:
Betoon: 10–50 mm
Kergbetoon: 10–20 mm
Keraamika või looduslik kivi: 10–50 mm
Puitlaastplaat: 10-50 mm*

Kihtide paksused käsitsi tasandamisel:
Betoon: 3–50 mm
Kergbetoon: 6–20 mm
Keraamika või looduskivi: 3–50 mm
Puitlaastplaat: 3–50 mm*
Puitpõrand: 3–50 mm

*Puitlaastplaat peab olema vähemalt 22 mm paksune. Põrandaplaat või -konstruktsioon peab olema piisavalt jäik.

Aluspinna paisumisvuugid:
Vajadusel tehke segukihi sisse paisumisvuugid, mis ulatuvad aluspinnani. Need paigutatakse aluspinnas olevate paisumisvuukidega kohakuti. Vuugi laius peab olema 10–15 mm. Võimalikud on ka muud lahendused.

Ujuvpõrand:
Kihi kogupaksus peab alati olema vähemalt 30 mm ja tasanduskihi korral tuleb alati kasutada terasvõrku (Ø 3 mm, 50 × 100 mm) või klaaskiudvõrku. Tugevdusvõrk paigaldatakse vähemalt 50 mm ülekattega. Tasanduskiht eraldatakse aluspinnast vajadusel nt filterkangaga. Suuremad pinnad tuleb jagada väiksemateks eraldatud sektsioonideks.

Ujuva kattematerjali all olev pind peab olema piisavalt sile. Vajaduse korral pind lihvitakse või tasandatakse. Ujuvkonstruktsioonide jaoks tuleb kattematerjalid paigaldada võimalikult kiiresti. Kui põrandat ei kaeta pikema aja jooksul põrandakattega, tuleb pragude tekke ja äärte üleskerkimise vältimiseks järgmisel päeval pärast tasandamist põrandat töödelda veega lahjendatud krundiga Kiilto Primer 001 (1 osa krunti ja 3 osa vett).

Ettevalmistustööd:
Õige temperatuur on hea tulemuse saavutamiseks ülioluline. Aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +10 °C. Enne kruntimist tuleb jälgida temperatuuri ja tagada õige temperatuur. Kõrgem temperatuur on kasulik kvaliteedi ja lühikese kuivamisaja tagamiseks. Maksimaalne temperatuur on +25 °C.

Kruntimine:
Kruntimisel krundiga Kiilto Primer 001 tuleb alati järgida selle tehnilisel andmelehel antud juhiseid. Kasutage krunti 1–48 h enne tasandamist ja laske sellel enne tasandussegu kandmist kuivada. Ärge siiski laske krundil kuivada üle 3 päeva, kuna ehitustolm ja muu mustus võib krundi külge kleepuda ja tasandussegu naket halvendada. Pange tähele, et kui krunti kantakse suurematele pindadele nn krundipumbaga, tuleb krunt alati harja abil aluspinnale hõõruda. Mitteimavate aluspindadega töötamisel palume pöörduda täpsemate juhiste saamiseks Kiilto tehnilise toe poole.

Segamine:
Veenduge, et tasandussegu on ühtlane ja voolav ning selles ei ole tükke. Kallete tegemisel vähendage veekogust, et tagada õige konsistents. Vee temperatuur: +5…+20 °C.

Kasutusjuhised:
Kiilto Rotavjämning K pumbatakse pumpamisautost triipudena otse aluspinnale. Uus triip kantakse eelmisele peale võimalikult kiiresti, et need sulanduksid ja moodustaksid ühtlase ja sileda kihi. Veenduge, et pealekantud triibu laius ei ületa 10 meetrit. Suuremad pinnad tuleb jagada väiksemateks sektsioonideks.

Enne tasandussegu pealekandmist kontrollige hoolikalt, et äravoolud ja muud avad on korralikult suletud, et vältida äravoolutorude ummistumist ja segupritsmete sattumist ümberkaudsetele pindadele.

Töödelge tasandussegu segukammi või muu sarnase tööriistaga, et tagada võimalikult sile pind. Tasandussegu mitme kihi pealekandmisel kandke iga kihi vahele krunti. Laske esimesel kihil enne kruntimist vähemalt 24 tundi kuivada. Kontrollige ja veenduge, et pind on nii kuiv, et krunt imendub aluspinna sisse. Segamisvahekord uue segukihi kruntimiseks: segage krunti Primer 001 veega vahekorras 3:10 sõltuvalt kuivamistingimustest ja aluspinna imavusest. Kui kasutate rohkem kui 7 osa vett, kandke krunti peale kaks korda.

Poolkuivanud tasandussegu on lihtne vormida või lõigata. Kui plaanite tasandada, ärge oodake liiga kaua.

Kuivamine:
Tasandussegu kuivamisaeg sõltub aluspinna niiskusest, segukihi paksusest, õhutemperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest. Tõhus ventilatsioon kiirendab kuivamist.Lisateabe saamiseks toote kuivamisomaduste kohta palume pöörduda Kiilto tehnilise toe poole.

Tasandussegu saab kasutada betoonil, mille suhteline niiskus on 90%.
Märkus: Tasandussegu ei talu aluspinna kuivamise tõttu kokkutõmbumist ega deformeerumist.

Enne kattematerjali paigaldamist veenduge alati, et aluspinnakonstruktsioon on piisavalt kuiv. Need kuivamisajad kehtivad kuiva aluspinna, soodsate kuivamistingimuste (u +20 °C, õhuniiskus 50%) ja hea ventilatsiooni korral. Niiskustundlike põrandakattematerjalide korral pöörake erilist tähelepanu põranda niiskusele.

Tasandussegu liiga kiire kuivamise ja pragunemise vältimiseks tuleks esimese 3 päeva jooksul pärast selle pealekandmist vältida tuuletõmbust, kõrget temperatuuri ja otsest päikesevalgust.

Täpse temperatuurireguleerimisega vesipõrandakütte võib rakendada järk-järgult kahe nädala pärast. Alustage sellest, et tõstate temperatuuri +15 °C-le või põranda praegusele temperatuurile, kui see on kõrgem. Seejärel võib põranda temperatuuri tõsta iga kolme päeva järel 2 kraadi võrra. Kui ruumi õhutemperatuur on segu temperatuurist palju madalam, tuleb põranda temperatuuri tõsta aeglasemalt.

 

 

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote korrektseks kasutamiseks lugege läbi toote brošüür, tööjuhised ja ohutuskaart, mis on saadaval veebilehel www.kiilto.com.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge materjali ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.