Kiilto Plan Rapid
Pumbatav kiirtasandussegu 5–50 mm

Kiirkõvenev, pumbaga pealekandmiseks sobiv, kiudtugevdatud põrandatasandussegu kasutamiseks siseruumides. Sobib ka põrandaküttega põrandate tasandamiseks. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Eriomadused

  • kiirkõvenev, pumbaga pealekandmiseks sobiv tasandussegu
  • tagab sobiva pinna põrandakatte paigaldamiseks
  • käimiskindel 1–3 tunni pärast, põrandakatte saab paigaldada 1–3 päeva pärast
  • kiudtugevdatud
  • kulu 1,7 kg/m²/mm

Materjalid

Rakendus

Pumbaga pealekandmiseks sobiv tasandussegu betoonpõrandatele enne viimistlustasandamist või põrandakatte paigaldamist siseruumides. Soovitatav paksus 5–50 mm. Sobib kasutamiseks eluruumides, büroodes ja teistes üldkasutatavates hoonetes. Sobib enamike levinumate põrandakatete tüüpide aluspinnaks nagu kivi- ja keraamilised plaadid, vinüülkatted, linoleum, kork ja tekstiil. Sobib aluspinnaks ka parketile , mis liimitakse aluspinna külge sobiva liimiga, nt Kiilto FlexSilan või MS Silex. Alternatiivina võib liimida parketi otse piisavalt tugevale betoonpinnale või vineerile. Kiilto Plan Rapid sobib ka põrandaküttega põrandate tasandamiseks.
Aluspind peab olema puhas, tugev ja stabiilne. Eemaldage tsemendipiim, vana lahtine tasandussegu, liimijäägid, värvipritsmed ja muu mustus lihvides, freesides või liivapritsiga töödeldes. Puhastage pind hoolikalt tolmuimejaga. Aluspõrandat tuleb enne tasandamist eeltöödelda nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (1 osa nakkedispersiooni / 4 osa vett). Eriti imavat aluspinda tuleb kruntida kaks korda. Nakkedispersioon tuleb kanda aluspinnale 0,5–24 h enne tasandamist (vältida nakkedispersiooni loikude jäämist). Tasandatav ala piiritletakse ja läbiviigud tihendatakse tihendusliistu/tihendusmassiga. Võimalikud segu lekkekohad tihendatakse enne tasandamistöid näiteks kivivillaga.

Madala leeliselisusega tasanduskiht kaitseb liimi- ja vinüülkatet betooni aluselise niiskuse põhjustatud kahjustuste eest. Uuringud on näidanud, et 5 mm paksune tasanduskiht tagab kaitseefekti.

Pakendi suurus EAN kood
25 kg 6411512701257
Aluspõranda niiskus

Betoon < 90% RH

KAHANEMINE

≤ 0,5 ‰ (23 °C, 50% RH)

KLASSIFIKATSIOONID

CT-C30-F7 (EN13813), M1

Kasutustemperatuur

+10...+25 °C

Kihi paksus

5–50 mm

Kulu

u 17 kg/m², kihi paksus 10 mm.

KÕNDIMISKUIV

1–3 h

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis 6 kuud

MAX TERA SUURUS

u 1 mm

Nakketugevus

> 1,5 MPa, EN 13813

PINDAMISKUIV

1–3 päeva

Paindetugevus

F7 (F > 7 MPa), EN 13813

Pakendi suurused

25 kg ja 1000 kg kott

Segamissuhe

4,5–5,0 l / 25 kg kott

Sideaine tüüp

kiud-polümeer-eritsemendi-kvartsibaasiline pulber

Survetugevus

C30 (C > 30 MPa), EN 13813

Tööaeg

Segu tuleb ära kasutada 15 minuti jooksul pärast segamist.

Viskoossus

Valguvus 130–140 mm (EN 12706)

pH

pH < 11 (madala leeliselisusega)

Kasutusjuhend

Segage pulber veega, kasutades sobivat segumiksrit, kuni moodustub ühtlane, vedel mass. Kasutage puhast, jahedat vett (+10–20 °C). Külma pulbri segamiseks võib kasutada sooja vett (max 35 °C). Pumbaga pealekantava tasandussegu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +10 °C, et tagada hea nake. Vältige temperatuuri üle +25 °C. Kõrge temperatuur lühendab oluliselt töötlemisaega ja halvendab segu valguvust. Valmis segu pumbatakse aluspinnale laiade siiludena kummivooliku abil. Pumbatavate siilude laius sõltub pumpamiskiirusest, kihipaksusest, töötingimustest jne. Üle 10 m laiuseid siile ei soovitata pumbata. Töövuugid saab siluda maha nt teraslabidaga. Peale pumpamist puhastatakse töövahendid koheselt puhta veega. Tekkinud õhumullid ja töövuugid võib maha lihvida 1-2 ööpäeva möödudes tasandamisest. Aluskonstruktsioonis olevate deformatsioonivuukide kohal jäetakse vuugid ka tasandatava kihi sisse. Muudesse kohtadesse tehtavate deformatsioonivuukide vajadust tuleb hinnata objektikohaselt.

Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega või töödelda järelhooldusvahendiga Kiilto Care , kohe kui pind on kõndimiskuiv.

Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kiiresti peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamise ja pragunemise. Kui põrandakatet ei paigaldata 14 päeva jooksul pärast tasandamist, tuleb tasandatud pind töödelda järelhooldusvahendiga Kiilto Care või katta kilega hiljemalt üks päev pärast tasandamist.

Optimaalsetes kuivamistingimustes (+20 °C, 50% RH), saab põrandakatte paigaldada 1–5 päeva pärast, olenevalt tasanduskihi paksusest. Põrandamass saavutab kiiresti hea pinnatugevuse ja absorbeerib keemiliselt juhistes määratud veehulga. Aluspinna kõrge niiskusesisaldus ja kehvad kuivamistingimused pikendavad kuivamisaega. Järgige põrandakatte tootja juhiseid ja riiklikke nõudeid seoses aluspinna niiskusesisaldusega. Põrandat põrandakatte paigaldamise suhtes hinnates võtke arvesse kogu konstruktsiooni.

Tasandussegu pinda võib ka värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi näiteks garaaži või vannitoa põrandale. Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid). NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.