Kiilto MS Silex
Parketiliim

Elastne ühekomponentne SMP-baasil parketiliim mosaiik-, õhukese liistparketi, massiivliistparketi, laudprarketi, püstpuuparketi, massiivlaua ja mitmekihilise parketi liimimiseks.

Eriomadused

  • veevaba, ei paisuta puitu
  • liimi elastsus kindlustab parketi kinnituse stabiilsuse ka muutlikes tingimustes
  • hoiab hästi kammi hammastust, sobib aluspinna ebatasasuste korrigeerimiseks

Materjalid

Rakendus

MS Silex on ühekomponentne elastne liim parketi paigaldamiseks. Sobilik kasutamiseks ka küttega põrandatele. ISO 17178 - tugev elastne. Ehitusmaterjalide emissiooniklass M1.

Aluspõranda niiskus

betoon: max 3,5% kaalu järgi või 80% RH
puit: 8‒12%

Avatud aeg

u 30 min (+20 °C, 50% RH)

Erikaal

u 1,7 kg/l

Kasutustemperatuur

+18 kuni 25 °C

Konsistents

tiksotroopne pasta

Kulu

u 1,7 m²/l, u 1,0 kg / m 2

Külmakindlus

jäätub

Ladustamine

Avamata pakendis temperatuuril üle +1 °C säilib 9 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Avatud pakend tuleb ära kasutada 2–3 päeva jooksul.

Pakendi suurused

10 l / 17 kg

Sideaine tüüp

silüülmodifitseeritud polümeer (SMP)

Töötingimused

Paigaldamise ja kasutamise ajal järgige paigaldustingimuste riiklikke eeskirju ja parketitootja juhiseid.

Kasutusjuhend

Sobivad aluspinnad on terashõõrutud betoon-, vineer ja puitplaatpõrand. Aluspind peab olema kuiv, kõva, sile ning vaba tolmust ja muudest materjalidest, mis võivad nakkumist vähendada. Veenduge, et aluspind oleks paigaldatava parketi jaoks sobiv. Eemaldage enne liimimist lihvimisega ja tolmuimejaga tsemendipiim. Betooni pinda saab vajaduse korral tasandada sobiva Kiilto tasandusseguga. Betooni ja tasandussegu tõmbetugevus peab olema vähemalt 1,5 N/mm². Puidule liimimisel soovitame kasutada vähemalt 9 mm paksusega vineerplaati. Järgige alati parketitootja juhiseid ja kehtivaid riiklikke eeskirju või normatiive (SisäRYL 2013). Elastne liim vähendab puidus niiskuse liikumisest tingitud pinget aluspinnale, kuid võimaldab mahumuutust.

Töötingimused: normaalne toatemperatuur ja õhuniiskus. Laske parketilippidel ja liimil kohaneda toatemperatuuri ja õhuniiskusega. Kandke liim hammastatud liimilabidaga ühtlaselt pinnale, mille jõuate parketiga katta umbes 30 minuti jooksul. Suruge parkett tugevalt aluspinnale. Kontrollige, et parketi tagakülg on liimiga täielikult kaetud. Parketti ei liimita tapist. Jätke jäikade tarindite, nt seina ja parketi vahele 10–15 mm vahe. Lihvimine ja lakkimine on soovitatav mitte enne 24–48 tunni möödumist pärast paigaldamist, olenevalt valitsevatest töötingimustest. Kuivamata liimiplekke saab eemaldada lakibensiiniga. Kõvastunud liimi saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.