Kiilto Express K
Isetasanduv, pumbatav põrandatasandussegu 3-40 mm

Isetasanduv tavakiirusel kuivav tsemendipõhine pumbatav põrandatasandussegu.

Eriomadused

  • pumbatav
  • kiududega armeeritud
  • madala leelisusega

Materjalid

Rakendus

Kiilto Express K on isetasanduv tavakiirusel kuivav kiududega armeeritud tsemendipõhine pumbatav põrandatasandussegu. Sobib ka käsitsi pealekandmiseks.

Madala leelisusega tasandussegu kaitseb liim- ja vinüülkatet betooni aluselise niiskuse põhjustatud kahjustuste eest.

Sobib põrandate uusehituseks ja renoveerimiseks elamutes, kontorihoonetes ja avaliku sektori hoonetes. Ei sobi tööstuspõrandate jaoks. Kasutatakse tasandamiseks ja kaldpindade ehitamiseks siseruumides. Sobivad alusmaterjalid on betoon, kergbetoon ja keraamika või looduslik kivi.

Segu Kiilto Express K kasutatakse seotud või vabalt paigaldavate (ujuvate) konstruktsioonide jaoks. Ühildub nii elektri- kui ka vesipõrandaküttega.

Tuleb viimistleda kattematerjaliga, näiteks vaiba, ujuva parketi või keraamiliste plaatidega.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto Pro Express K 25 kg 6411515505258
Kiilto Pro Express K 1000 kg 6411515505999
Aluspõranda niiskus

Betoon: suhteline õhuniiskus < 90%

KAHANEMINE

< 0.03 %

KLASSIFIKATSIOONID

CT-C20-F5 (EN 13813), M1

Kasutustemperatuur

+10 … +25 °C (segatud mass)

Kihi paksus

3–40 mm
vähemalt 20 mm tasandussegu kiht põrandaküttetorude/-kaablite peale

Kulu

u 1,75 kg pulbrit/m²/mm

KÕNDIMISKUIV

1–3 h

Ladustamine

avamata pakendis ja kuivades tingimustes 6 kuud

Nakketugevus

> 1,5 MPa

PINDAMISKUIV

1 päev / 1 mm (max 30 mm) (+23 °C, suhteline õhuniiskus 50%)
2-3 päeva / 1 mm (> 30 mm) (+23 °C, suhteline õhuniiskus 50%)
Ebasoodsad kuivamistingimused aeglustavad kuivamist.

Põrandakatte paigaldamisel järgige riiklikke standardeid ja põrandakatte tootja juhiseid.

Paindetugevus

F5 (F > 5 MPa), EN 13813

Segamissuhe

4,75–5,25 liitrit 25 kg pulbri kohta (veekogus 19–21%)

Sideaine tüüp

Plasti-tsemendi-kvartsiliivabaasiline pulber

Survetugevus

C20 (> 20 MPa), EN 13813

Tuletundlikkusklass

A1

Tööaeg

Segu tuleb ära kasutada 15 minuti jooksul pärast segamist.

Töötingimused

Alusmaterjal ja toatemperatuur +10 … +25 ° C

pH

< 11

Kasutusjuhend

Seotud põrandakonstruktsioon.
Veenduge, et alusmaterjal oleks toote jaoks sobiv, nt piisavalt tugev betoon. Aluspind peab olema puhas, kuiv, ühtlane, katteta, pragudeta ning vaba rasvast ja muudest ainetest, mis võivad nakkuvust ja lõpptulemust mõjutada. Eemaldage tsemendipiim ja tasandage ebakorrapärasused. Siledad ja tihked pinnad tuleb piisava nakkumise tagamiseks vajaduse korral mehaaniliselt lihvida. Alusmaterjali dokumenteeritud tõmbetugevus peab olema vähemalt 1,0 MPa.

Kihtide paksused pumbaga pumpamisel on järgmised.
Betoon: 10–40 mm
Kergbetoon: 10–20 mm
Keraamika või looduslik kivi: 10–40 mm

Kihtide paksused käsitsi pealekandmisel on järgmised.
Betoon: 3–40 mm
Kergbetoon: 6–20 mm
Keraamika või looduslik kivi: 3–40 mm

Aluspinna paisumisvuugid.
Kui neid on vaja, tehke paisumisvuugid tasandussegu kihti kuni alusmaterjalini. Need tehakse alusmaterjalis olevate paisumisvuukidega kohakuti. Vuugi sügavus peab olema vähemalt 10–15 mm. Võib olla ka teisi lahendusi.

Põranda ujuvkonstruktsioon.
Kihi kogupaksus peab alati olema vähemalt 25-30 mm ja tasanduskihi puhul tuleb alati kasutada terasvõrku (Ø 3 mm, 50 x 100 mm) või klaaskiudvõrku. Tugevdusvõrk paigaldatakse vähemalt 50 mm kattumisega. Tasanduskiht eraldatakse alusmaterjalist nt filterkangaga. Suuremad pinnad tuleb jagada väiksemateks eraldatud sektsioonideks.

Ujuva kattematerjali all olev pind peab olema piisavalt sile. Vajaduse korral pind lihvitakse või tasandatakse. Ujuvkonstruktsioonide jaoks tuleb kattematerjalid võimalikult kiiresti paigaldada. Kui põrandat ei kaeta pikema aja jooksul põrandakattega, tuleb pragude tekke ja servade tõusmise vältimiseks järgmisel päeval pärast tasandamist põrandat töödelda veega lahjendatud Kiilto Primer 001 krundiga (1 osa krunti ja 3 osa vett).

Ettevalmistus.
Temperatuur on eduka tulemuse saavutamiseks ülioluline. Aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +10 °C. Enne kruntimist tuleb temperatuuri jälgida ja tagada õige temperatuur. Kõrgem temperatuur on vajalik kvaliteedi ja lühikese kuivamisaja tagamiseks. Maksimaalne temperatuur on +25 ° C.

Kruntimine.
Kruntige alusmaterjal alati Kiilto Primer 001 krundiga vastavalt tehnilisel andmelehel toodud juhistele. Kasutage krunti 1–48 h enne tasandamist ja laske sellel enne tasandussegu kandmist kuivada. Ärge laske krundil aga kuivada kauem kui 3 päeva, kuna ehitustolm ja muu mustus võib krundi külge kleepuda ja tasandussegu nakkumist vähendada. Pange tähele, et kui krunti kantakse suurematele pindadele niinimetatud krundipumbaga, tuleb see harja abil aluskihile hõõruda.

Tasandamine.
Kui aluskihi kalded ja ebatasasused ületavad lubatud hälvet, tuleb põrand tasandada vesiloodi või laseriga. Kihi vajaliku paksuse tagamiseks kasutage tasandussegu kandmisel kõrgusmärke.

Segamine.
Veenduge, et tasandussegu oleks ühtlane ja voolav ning selles poleks tükke. Kallete tegemisel vähendage veekogust, et tagada õige konsistents. Vee temperatuur: +5 … +20 ° C.

Kasutus.
Kiilto Express K pumbatakse tsemendipumbast alusmaterjalile triipudena. Kandke uus triip eelmisele nii kiiresti kui võimalik, et need sulanduks ja moodustaks ühtlase ja sileda kihi. Veenduge, et triipude laius ei ületaks 10 meetrit. Enne tasandussegu pealekandmist kontrollige, et äravoolud ja muud avad on korralikult suletud, et vältida äravoolutorude ummistumist ja tasanduskihi sattumist muudele pindadele.

Töödelge tasandussegu segukammi või muu sarnase tööriistaga, et tagada võimalikult sile pind. Tasandussegu mitme kihi pealekandmisel kandke iga kihi vahele krunti. Enne kruntimist oodake vähemalt 24 tundi. Kontrollige ja veenduge, et pind oleks nii kuiv, et krunt saaks alusmaterjali imenduda.

Seguvahekord uue tasandusegu kihi kruntimisel.
Segage Kiilto Primer 001 sõltuvalt kuivamistingimustest 3–10 osas vees. Kui kasutate rohkem kui 7 osa vett, kandke krunti peale kaks korda.

Poolkuivanud tasandussegu on lihtne vormida või lõigata. Kui plaanite tasandada, ärge oodake liiga kaua.

Kuivatamine.
Tasandussegu kuivamisaeg sõltub aluspinna niiskusest, kihi paksusest, raami ja õhu temperatuurist ning piirkonna suhtelisest õhuniiskusest. Tõhus ventilatsioon kiirendab kuivamist.

Kiilto Express K on tavakiirusel kuivav tasandussegu ja kuivatamise kontrollväärtus on 1 d/mm temperatuuril 20 °C suhtelise õhuniiskusega 50%, kui on tagatud hea ventilatsioon. Kuivamisaega pikendavad rohkem kui 30 mm paksused tasandussegu kihid, ühepoolne kuivatamine, madal temperatuur ja/või kõrge õhuniiskus.

Segu Kiilto Express K saab kasutada betoonil, mille suhteline õhuniiskus on 90%.
NB! Tasandussegu ei talu aluspinna kuivamise tõttu kokkutõmbumist ega tardumist.

Enne kattematerjali paigaldamist veenduge, et raami konstruktsioon oleks piisavalt kuiv. Need kuivamisajad kehtivad kuiva alusmaterjali, soodsate kuivamistingimuste (u +20 °C, õhuniiskus 50%) ja hea ventilatsiooni korral. Niiskustundlike põrandakattematerjalide korral pöörake erilist tähelepanu põranda niiskusele.

Tasanduskihi liiga kiire kuivamise ja pragude tekkimise ärahoidmiseks tuleks esimese kolme päeva jooksul pärast selle pealekandmist vältida tuuletõmbust, kõrget temperatuuri ja otsest päikesevalgust.

Enne põrandakütte sisselülitamist peab tasanduskiht kuivama vähemalt 1 mm päevas (maksimaalselt 30 mm paksuste tasanduskihtide korral).


 

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.