Kiilto Plan Universal 4–30 mm

Isetasanduv, käsitsi ja pumbaga pealekandmiseks sobiv tasandussegu siseruumides kasutamiseks. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Eriomadused

  • sobib ka pumbaga pealekandmiseks
  • tagab sobiva pinna põrandakatte paigaldamiseks 
  • kulu 1,6 kg/m²/mm

Materjalid

Rakendus

Pumbaga pealekandmiseks sobiv tasandussegu siseruumide betoonpõrandatele enne põrandakatte paigaldamist. Soovitatav kihipaksus 4–30 mm. Sobib kasutamiseks eluruumides, kontorites ja muudes üldkasutatavates hoonetes. Üle 30 mm kihtide puhul soovitame kasutada nt. pumbaga paigaldatavat tasandussegu Kiilto Plan Base, Kestonit Termo tasandussegu või Maxirapid kiirtasandussegu. Sobib aluspinnaks kõikidele levinumatele põrandakatete tüüpidele nagu näiteks kivi- ja keraamilised plaadid, vinüülkatted, linoleum, kork ja tekstiil. Sobib ka ujuva parketi aluspinnaks. Liimitava parketi soovitame paigaldada otse piisavalt tugevale betoonile, vineerile või Fiberflex DF või TopPlan tasandussegule.

Aluspind peab olema puhas, tugev ja stabiilne. Eemaldage tsemendipiim, vanad nõrgad tasandussegukihid, liimijäägid, värvipritsmed ja muu mustus lihvides, freesides või liivapritsiga töödeldes. Puhastage pind hoolikalt tolmuimejaga. Tasandatav pind tuleb kruntida nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (1 osa nakkedispersiooni / 4 osa vett). Eriti imavad aluspinnad tuleb kruntida kaks korda. Nakkedispersioon kantakse aluspinnale 0,5–24 h enne tasandamist. (Vältida nakkedispersiooni loikude jäämist pinnale). Tasandatav ala piiritletakse ja tasandussegu sattumine läbiviikudesse takistatakse tihendusliistude/tihendusmassiga. Võimalikud segu lekkekohad tihendatakse enne tasandust näiteks kivivillaga.

Madala leeliselisusega tasanduskiht kaitseb liimi- ja vinüülkatet betooni aluselise niiskuse põhjustatud kahjustuste eest. Uuringud on näidanud, et 5 mm paksune tasanduskiht tagab kaitseefekti.

Pakendi suurus EAN kood
25 kg 6411512027258
Aluspõranda niiskus

Betoon < 90% RH

KAHANEMINE

≤ 0,4 ‰ (23 °C, 50% RH)

KLASSIFIKATSIOONID

CT-C16-F5 (EN13813), M1

Kasutustemperatuur

+10...+25 °C

Kihi paksus

4–30 mm

Kulu

Kulu u 16 kg/m², kihi paksus 10 mm.

KÕNDIMISKUIV

u 8 h

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis 6 kuud.

MAX TERA SUURUS

u 0,5 mm

Nakketugevus

> 1,0 MPa, EN 13813

PINDAMISKUIV

Põrandakatte saab paigaldada u 2 nädalat pärast tasandamist, normaalsel toatemperatuuril.

Paindetugevus

F5 (F > 5 MPa), EN 13813

Pakendi suurused

25 kg ja 1000 kg kott

Segamissuhe

5,5–6,0 l vett / 25 kg kott

Sideaine tüüp

Plasti-tsemendi-kvartsiliivabaasiline pulber

Survetugevus

C16 (C > 16 MPa), EN 13813

Tööaeg

Segu tuleb ära kasutada 20 minuti jooksul pärast segamist.

Viskoossus

Valguvus 135–145 mm (EN 12706)

pH

pH < 11 (madala leeliselisusega)

Kasutusjuhend

Pulber segatakse veega, kasutades sobivat segumiksrit, kuni moodustub ühtlane mass. Kasutage puhast, jahedat vett (+10–20 °C). Külma pulbri segamisel võib kasutada sooja vett (max +35 °C). Tasandussegu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +10 °C, et tagada tootja etteantud segu lõpptugevus. Vältige temperatuuri üle +25 °C. Kõrge temperatuur lühendab oluliselt töötlemisaega ja halvendab segu valguvust. Valmis segu pumbatakse aluspinnale laiade siiludena kummivooliku abil. Pumbatavate siilude laius sõltub pumpamiskiirusest, kihipaksusest, töötingimustest jne. Üle 10 m laiuseid siile ei soovitata pumbata. Segu valgumisele võib kaasa aidata teraslabidaga. Peale pumpamist puhastatakse töövahendid koheselt puhta veega. Tekkinud õhumullid ja töövuugid võib maha lihvida 2–3 ööpäeva möödudes tasandamisest. Aluskonstruktsioonis olevate deformatsioonivuukide kohal jäetakse vuugid ka tasandatava kihi sisse. Muudesse kohtadesse tehtavate deformatsioonivuukide vajadust tuleb hinnata objektikohaselt. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega, kohe kui sellele on võimalik astuda. Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamise ja pragunemise. Tasandussegu pinda võib värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi värvituna näiteks garaaži või vannitoa põrandale. Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid). NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED
Soome Võtmelipp
Põhjamaade Luigemärk