Kiilto Plan Base 8–50 mm

Kiudtugevdatud, pumbaga pealekandmiseks sobiv tasandussegu betoonpõrandatele. Sobib ka põrandakütte korral. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Eriomadused

  • pumbaga pealekandmiseks sobiv tasandussegu
  • kulu 1,8 kg/m²/mm

Materjalid

Rakendus

Pumbaga pealekandmiseks sobiv tasandussegu betoonpõrandatele enne lõplikku tasandamist või põrandakatte paigaldamist siseruumides. Soovitatav kihipaksus 8–50 mm. Sobib kasutamiseks eluruumides ja üldkasutatavates hoonetes. Sobib aluspinnaks kõikidele levinumatele põrandakatetele, nagu näiteks kivi- ja keraamilised plaadid, vinüülkatted, linoleum, kork ja tekstiil. Sobib ka aluspinnale liimitava laudparketi aluspinnaks. Liimimisel tuleb kasutada veevaba SMP-baasil parketiliimi, nt Kiilto FlexSilan või MS Silex. Alternatiivina võib liimida parketi otse piisavalt tugevale betoonpinnale või vineerile. Kiilto Plan Base sobib ka küttega põrandatele.
Aluspind peab olema puhas, tugev ja stabiilne. Eemaldage tsemendipiim, vana lahtine tasandussegu, liimijäägid, värvipritsmed ja muu mustus lihvides, freesides või liivapritsiga töödeldes. Puhastage pind tolmuimejaga. Aluspõrandat tuleb enne tasandamist eeltöödelda nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (1 osa nakkedispersiooni / 4 osa vett). Väga poorset aluspinda tuleb kruntida kaks korda. Nakkedispersioon tuleb kanda aluspinnale 0,5–24 h enne tasandamist (Vältida nakkedispersiooni loikude jäämist pinnale). Tasandatav ala piiritletakse ja läbiviigud tihendatakse tihendusliistu/tihendusmassiga. Võimalikud segu lekkekohad tihendatakse enne tasandamistöid näiteks kivivillaga.

Madala leeliselisusega tasanduskiht kaitseb liimi- ja vinüülkatet betooni aluselise niiskuse põhjustatud kahjustuste eest. Uuringud on näidanud, et 5 mm paksune tasanduskiht tagab kaitseefekti.

Pakendi suurus EAN kood
25 kg 6411512070254
Aluspõranda niiskus

Betoon < 90% RH

KAHANEMINE

≤ 0,5 ‰ (23 °C, 50% RH)

KLASSIFIKATSIOONID

CT-C20-F6 (EN13813), M1

Kasutustemperatuur

+10…25 °C

Kihi paksus

8–50 mm

Kulu

u 18 kg/m², kihi paksus 10 mm.

KÕNDIMISKUIV

u 5 h

Ladustamine

Suletud pakendis kuivas ruumis kuni 6 kuud

MAX TERA SUURUS

u 1 mm

Nakketugevus

> 1,0 MPa

PINDAMISKUIV

1–2 nädalat

Paindetugevus

F6 (F > 6 MPa), EN 13813

Pakendi suurused

25 kg ka 1000 kg kott

Segamissuhe

4,2-4,7 l / 25 kg kott

Sideaine tüüp

kiud-polümeer-eritsement-kvartsbaasil pulber

Survetugevus

C20 (C > 20 MPa), EN 13813

Tööaeg

Segu tuleb ära kasutada 20 minuti jooksul pärast segamist.

Viskoossus

Valguvus 120–130 mm (EN 12706)

pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Kasutusjuhend

Segage pulber veega, kasutades sobivat segumiksrit, kuni moodustub ühtlane, vedel mass. Kasutage puhast, jahedat vett (+10–20 °C). Külma pulbri segamiseks võib kasutada sooja vett (max +35 °C). Pumbaga paigaldatava tasandussegu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +10 °C, et tagada tootja etteantud segu lõpptugevus. Vältige temperatuuri üle +25 °C. Kõrgem temperatuur lühendab oluliselt töötlemisaega ja halvendab segu valguvusomadusi. Valmis segu pumbatakse aluspinnale laiade siiludena kummivooliku abil. Pumbatavate siilude laius sõltub nt pumpamiskiirusest, kihi paksusest, töötingimustest jne. Üle 10 m laiuseid siile ei soovitata pumbata. Jaotusvuugid saab siluda maha nt teraspahtlilabidaga. Peale pumpamist puhastatakse töövahendid koheselt puhta veega. Tekkinud õhumullid ja üleminekukohad võib maha lihvida tasandamisest 2–3 ööpäeva möödudes. Aluskonstruktsioonis olevate deformatsioonivuukide kohal jäetakse vuugid ka tasandatava kihi sisse. Muudesse kohtadesse tehtavate deformatsioonivuukide vajadust tuleb hinnata objektikohaselt. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega, kohe kui sellele on võimalik astuda. Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist ja pragunemist. Kui põrandakatet ei paigaldata 14 päeva jooksul pärast tasandamist, tuleb tasandatud pind töödelda järelhooldusvahendiga või katta kilega hiljemalt üks päev pärast tasandamist. Tasandussegu pinda võib värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi näiteks garaaži või vannitoa põrandale. Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid). NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp