Teel süsinikuneutraalse tuleviku poole

Kiilto on keskkonnalubaduse raames seadnud rohelise energia kasutamisele väga ambitsioonika eesmärgi: 2028. aastaks on meie tegevused tasakaalustatud süsinikuheitega. Kiilto on selle eesmärgi saavutamiseks astunud viimase kahe aasta jooksul suuri samme.

Keskkonnatervise ja -ohutuse juht Lauri Sainio rõhutab, et tehtud muudatused kajastuvad arvnäitajates täies mahus alles järgmisel aastal, kuid häid uudiseid tuleb juba praegu.

„Otsene CO2 heitkogus (skoop 1) vähenes 2018.–2019. aastal umbes 22%. See on oluline vähenemine: võrreldes 2018. aasta 1000 tonniga oli 2019. aasta otsene heitkogus umbes 780 tonni.“

Samal ajal paranes ka Kiilto tootmisüksuste energiatõhusus tervikuna. Näiteks Hankasalmi tehase energiatarve oli 2018. aastal 0,9 gigadžauli tonni kohta ja 2019. aastal 0,7 gigadžauli tonni kohta.

See saavutati paljudes tootmisrajatistes oluliste muudatuste tegemisega.

Lempääläs võeti 2018. aastal kasutusele polümerisatsiooniprotsessis tekkinud heitsoojust ja maasoojusenergiat kasutav hübriidsüsteem. Hiljem süsteemi laiendati, et kasutada sulaliimide valmistamisel tekkivat jääksoojust, samuti suurendati maasoojussüsteemi. Lisaks moderniseeriti tehase hooneautomaatikat, mis aitas parandada energiatõhusust.

„Eelmisel aastavahetusel võeti Lempääläs kasutusele suur päikeseelektrijaam, mis asendas varasemat päikeseelektrijaama. Süsteem katab umbes 15% tehase energiatarbest. Osa vanadest paneelidest viidi Vantaa lattu, kus need sel aastal kasutusele võetakse,“ sõnab Sainio.

Hankasalmi tehases võeti 2018. aastal kasutusele päikeseelektrijaam, mis katab samuti umbes 15% tehase energiatarbest. Lisaks laiendati varem paigaldatud õhk-vesi soojuspumbasüsteemi. Turu tehasesse soetati energiatõhususe parandamiseks uued õhukompressorid.

Kiilto alustas koostööd ka Soome 4H organisatsiooniga, et rajada uued süsinikusidujad. Taimiteko programm hõlmab 2030. aastaks 10 000 hektari uue metsa istutamist.

„Uute süsinikusidujate lisamisega saab Kiilto kompenseerida kogu enda tekitatava jääkjalajälje. Süsinikuneutraalsuse eesmärgi prioriteet on aga heitkoguste tegelik vähendamine,“ väidab Sainio.

Kasutusele võetakse veel rohkem taastuvenergiat

Kiilto plaanib oma eesmärgid saavutada tehaste energiatõhususe täiendava parandamise ja mitmesuguste taastuvenergia liikide laialdasema kasutamise kaudu.

Hankasalmi ja Turu tehastes võetakse kasutusele järgmised meetmed.

„Hankasalmis kasutatakse kütmisel peale õhk-vesi soojuspumbasüsteemi ka väheses koguses kütteõli. Aasta lõpuks on plaanis kasutusele võtta maasoojussüsteem, mis välistab kütteõli kasutamise täielikult.“

Päikeseenergia võetakse kasutusele ka Turu tehases.

Keemiatööstuse eesmärk Soomes on saavutada 2045. aastaks süsinikuneutraalsus. Sainio sõnul on Kiilto eesmärk 2028. aastaks ambitsioonikas – see on tööstusettevõtete süsinikuneutraalsuse lubaduste seas üks karmimaid ajakavasid. „Kuna keemiatööstus on võtnud eesmärgiks 2045. aasta, peavad üksikud ettevõtted seadma rangemad eesmärgid, et tagada sektori üldeesmärgi saavutamine. Seetõttu peavad ettevõtetel olema ambitsioonikad eesmärgid ja ajakavad.“

Kiilto sammud süsinikuneutraalsuse poole

August 2008
Kiilto Oy Lempäälä tehases avatakse 66 kWp (60 Mwh) päikeseelektrijaam.

September 2015
Hankasalmi tehases võetakse kasutusele õhk-vesi soojuspumbasüsteem.

Aprill 2018
Avaldatakse keskkonnalubadus.

August 2018
Lempääläs võetakse kasutusele polümerisatsiooniprotsessis tekkinud heitsoojust ja maasoojusenergiat kasutav hübriidsüsteem.
Hankasalmi tehases avatakse 70 kWp (60 Mwh) päikeseelektrijaam.
Laiendatakse Hankasalmi õhk-vesi soojuspumbasüsteemi.

August 2019
Lempäälä hübriidsüsteemi suurendatakse nii, et kasutatakse ka sulaliimide valmistamisel tekkivat heitsoojust, samuti laiendatakse maasoojuse kasutamist.

Jaanuar-veebruar 2020
Lempäälä tehases avatakse 1 Wp (800 Mwh) päikeseelektrijaam.
Turu tehases võetakse kasutusele aurukatel.

Detsember 2020
Hankasalmi tehases võetakse kasutusele maasoojussüsteem.

2021–2028
Lisameetmete kindlaksmääramine ja rakendamine fossiilkütuste tarbimise vähendamiseks ning taastuvenergia laiem kasutamine.

Jaga seda lehte